Schenken

Schenken eenvoudig en goedkoop

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

 

Notaris of overeenkomst met de instelling

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.
 

Mag u uw gift aftrekken?

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een:

  • algemeen nut beogende instelling (ANBI); Huize Agnes heeft een ANBI-erkenning.
  • culturele ANBI
  • vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar

  • Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.
  • Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

 

Gift is rentedragende schuld geworden

Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan en is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt.