Organisatie

Doel

In 2004 heeft een aantal vrouwen in Utrecht het initiatief genomen tot het oprichten van stichting Agnes van Leeuwenberch, hierna Huize Agnes genoemd. Motor van dit initiatief is Henny van den Nagel. Het doel van Huize Agnes is het opvangen van ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen, die in bijzondere en schrijnende omstandigheden verkeren. Het gaat om vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, vrouwenhandel of die kampen met ernstige psychische problemen. Bij Huize Agnes krijgen zij naast ‘bed, bad en brood’ ook (opvoedings-)ondersteuning en sociale en juridische begeleiding bij hun zoektocht naar een nieuw toekomstperspectief, in Nederland of daarbuiten.

De stichting dankt haar naam aan Agnes van Leeuwenberch, een rijke weduwe die in haar testament in 1562 vrijwel haar hele vermogen bestemde voor de stichting van een huis voor de verzorging van zieke, arme en dakloze mensen.

Vorm

Er is gekozen voor een stichting als organisatievorm. Een stichting heeft geen winstoogmerk. Alle ontvangen gelden worden rechtstreeks aangewend voor de vrouwen en kinderen. De stichting draait op de vele vrijwilligers en heeft vier betaalde, parttime beroepskrachten. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30200386. Ze is opgericht in 2004. De statuten zijn in te zien bij de Kamer van Koophandel en bij de stichting zelf.

Bestuur

Het bestuur van Huize Agnes wordt gevormd door: 

  • Ghislaine van Thiel - Voorzitter
  • Roos Verheggen - Secretaris
  • Caroline van der Riet - Penningmeester
  • Hannah Verbeek - Bestuurslid

Zijn gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders en worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Het bestuur volgt bij haar taken de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De leden van bestuur zijn benoemd voor een aaneengesloten periode van maximaal vier jaar. Aftredende leden zijn aansluitend herbenoembaar.
 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Huize Agnes is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een Algemeen Nut Beogende Instelling is een instelling als een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Goede doelen met deze rangschikking (artikel 24 status) werken ten behoeve van de samenleving. Dit betekent dat ze niet ten bate van één individu werken, maar van een grotere groep. Belangenorganisaties, of een organisatie opgezet om één kind met een bepaalde ziekte te redden, vallen hier dus niet onder, terwijl dit voor sommige mensen wel een ‘goed doel’ kan zijn. Schenkingen en legaat aan zodanige instellingen zijn vanaf 1 januari 2006 onder voorwaarden vrijgesteld van schenkings- en successierecht.
  

 

Van verre gekomen

Naci Demirbas (1957 - 2004)

 

Ik sta in de schijnwerpers

tot op m'n haren onderzocht
de kleur van mijn gelaat
de kleur van mijn huid
is ineens het onderwerp van discussie
ze hebben het elke dag over mij
die allochtoon van verre gekomen
onbekend, onbemind
in hun ogen ben ik ook de bron van alle ellende
de ketter
de kaffer die ongeluk heeft meegebracht
ondergang van Nederland kan ik ook veroorzaken
als je hen wil geloven

 

de kleur van mijn gelaat
de kleur van mijn huid
van mijn ogen
is ineens bedreigend
heb ik gehoord
ik schijn mij niet te integreren
als je het mij vraagt
heb ik genoeg
aan een paar vierkante meter vrijheid
een klein deel van het oneindige heelal
een beetje begrip
en vooral liefde
meer vraag ik niet.


18 maart 1993